Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Kritéria

Vloženo: 20.4.2021

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2021/2022

 

  1. Ředitelka Mateřské školy Čapkova 869, Bílina 418  01 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Ve školním roce 2021/2022 se třídy MŠ naplňují  v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dále se počty přijímaných dětí řídí § 2 odst.5 a 6 uvedené vyhlášky

 

  1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31. 08. 2021 je od počátku školního roku 2021/2022 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné.

 

  1. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 01. 09. 2021 předškolní vzdělávání povinné není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno.

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce :

 

Děti s trvalým pobytem na území obce, která MŠ zřizuje s celodenní docházkou

ve spádovém obvodu MŠ dle věku  k 31.8.2021

 

5 letí a starší s povinnou docházkou (PD)

10 bodů

 

4 roky

 

7 bodů

3 roky

 

6 bodů

2 roky

 

2 body

Děti bez trvalého pobytu v obci, která MŠ zřizuje

5 let a starší s (PD)

4 roky

3 roky

 

6 body

4 body

3 body

Celkový počet dosažených bodů :

 

 

 

 

  1. Na základě uvedených skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přednostně bude přijato dítě, které dosáhne vyššího bodového hodnocení

(přijímají se děti od nejvyššího bodového ohodnocení k nejnižšímu).

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se poté přihlédne k věku dítěte tak, že k předškolnímu vzdělávání bude přednostně  přijato  dítě věkově starší