Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Kritéria

Vloženo: 11.12.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 205x | Upraveno: 20.4.2020 | Upravil: Veronika Heinzová

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2020/2021

 

  1. Ředitelka Mateřské školy Čapkova 869, Bílina 418  01 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
  2. Ve školním roce 2020/2021 se, v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, třídy mateřské školy naplňují do počtu 24 dětí. Počty dětí se dále řídí § 2 odst. 5 dané vyhlášky.
  3. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31. 08. 2020 je od počátku školního roku 2020/2021 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné.
  4. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 01. 09. 2020 předškolní vzdělávání povinné není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno.
  5. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce :

 

Děti s trvalým pobytem na území obce, která MŠ zřizuje s celodenní docházkou

ve spádovém obvodu MŠ dle věku  k 31.8.2020

 

5 letí a starší s povinnou docházkou

10 bodů

 

4 roky

 

7 bodů

3 roky

 

6 bodů

3 roky do 31. 12. 2019

 

5 bodů

Děti bez trvalého pobytu v obci, která MŠ zřizuje

5 let a starší s pov.doch.

4 roky

3 roky

 

3 body

2 body

1 bod

Celkový počet  dosažených bodů :

 

 

 

 

  1. Na základě uvedených skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přednostně bude přijato dítě, které dosáhne vyššího bodového hodnocení

(přijímají se děti od nejvyššího bodového ohodnocení k nejnižšímu). V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se poté přihlédne k věku dítěte tak, že k předškolnímu vzdělávání bude přednostně  přijato  dítě věkově starší s docházkou od 1. 9. 2020. 

 

                                                                              Lenka  Zlatohlávková, ředitelka školy