Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pro rodiče


Úplata za vzdělávání

  • Úplata za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 14/2009 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. Konkrétní podmínky úplaty a její výše jsou stanoveny  ve vnitřní směrnici o úplatě, která je volně přístupná na nástěnce s dokumenty školy u hlavního vchodu pod schody
  • zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání dodržují při její úhradě následující podmínky:

a) úplata se hradí v daném kalendářním měsíci vedoucí stravování spolu s úhradou stravného v předem   známých a určených termínech, zveřejněných na nástěnce u hlavního vchodu pod schody, je splatná od 10. do 20. dne příslušného kalendářního měsíce

b)  ředitelka školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty, dohodu lze provést na základě písemné žádosti zákonného zástupce

 

Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

 

Tato povinnost se vztahuje:

 

  • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:


1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.
3. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
4. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.


Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, který o přijetí žádá, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Žádost o přijetí podepisují oba zákonní zástupci dítěte.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.


5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
   a. v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
   b. po dobu 4 souvislých hodin denně,
   c. začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.


Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
a. individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
b. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální;
zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
c. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.


Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.


Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.